Dr. med Saša Bogdanović, Doktor Medicine, je Sertifikovani i Licencirani Psihoterapeut. Nosilac je Nacionalnog Sertifikata za Psihoterapiju Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije (SDPTS) čiji je i punopravni član. Dr. Bogdanović je nosilac i prestižnog Evropskog Sertifikata za Psihoterapiju (ECP) Evropske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP). Akreditovani je Telesni Psihoterapeut Evropske Asocijacije za Telesnu Psihoterapiju (EABP) pri kojoj je i dugogodišnji član Peer Review Board-a za Internacionalni Časopis Telesne Psihoterapije (IBPJ) "Umetnost i Nauka Somatske Prakse" - Evropska Asocijacija za Telesnu Psihoterapija (EAP) i Američka Asocijacija za Telesnu Psihoterapiju (USABP). Trener i Klinički Supervizor.

Dr. Bogdanović je član Srpskog Lekarskog Društva (SLD) i Sekcije za Psihoterapiju SLD. Punopravni član je Srpske Asocijacije za Telesnu Psihoterapiju (UTPS). Edukovan je u Grupnoj Analizi (DGAB, GASI, E.G.A.T.I.N.) pri Trening Institutu Društva Grupnih Analitičara Beograd (DGAB-EAPTI), kao i Socio-Analizi i Psihoanalitičkom Organizacionom Konsaltingu (Sistemsko-psihodinamski pristup u razumevanju Institucija, Organizacija i Društva; DGAB, ISPSO). Autor je u oblasti Grupne Analize, Somatskog i Psihoanalitičkog pristupa u Psihotraumatologiji. Autor i Voditelj je specijalizovanih edukativnih workshop-ova u oblasti grupne i individualne kliničke Supervizije, Psiho-Somatske Integracije i Integrativnog Psihodinamskog pristupa u Psihoterapiji, u zemlji i inostranstvu.

Jedan je od osnivača Centra za Razvoj Ljudskih Potencijala i Kabineta za Psihoterapiju i Grupnu Analizu u Beogradu, gde razvija dugogodišnju kliničku praksu u oblasti Psihoterapije i Savetovanja, u saradnji sa kolegama Instituta za Mentalno Zdravlje u Palmotićevoj. Centar je sarađivao sa Sigurnim Kućama u Beogradu pružajuči psihološku podršku žrtvama porodičnog nasilja. U saradnji sa sektorom Nevladinih Organizacija za Zaštitu Ljudskih Prava, Centar razvija projekte psihološke podrške LGBT populaciji građana kroz individualni i grupni psihoterapijski pristup, sa posebnim osvrtom na afirmativni modalitet psihoterapije. Dr. Bogdanović razvija poseban model psihoterapijskog pristupa u radu sa LGBT populacijom građana po uzoru na svetske trendove u ovoj oblasti, i uobličava Trening za Psihoterapeute različitih pravaca u radu sa LGBT populacijom. Posebno polje interesovanja je u radu sa Transgender populacijom kao najtraumatizovanijom populacijom građana u Republici Srbiji i regionu.

Dr. Bogdanović je u naprednim usavršavanjima na prestižnim Trening Institutima u New York-u (SAD) iz oblasti Psihoanalize, Socio-Analize, Telesnih Psihoterapija i Somatske Psihologije, kao i u specijalističkim usavršavanjima u radu sa LGBTQ populacijom - Gay Afirmativna Psihoterapija i terapijski rad sa Transgender populacijom. Neki od Trening Instututa u New York-u:

• Institut za Psihoanalitički Trening i Istraživanja, i Klinički Centar IPTAR
• Nacionalna Psihološka Asocijacija za Psihoanalizu i Theodor Reik Klinički Centar za Psihoterapiju
• William Alanson White Institute za Psihijatriju, Psihoanalizu i Psihologiju
• Institut Objektnih Odnosa za Psihoterapiju i Psihoanalizu
• Institut za Savremenu Psihoterapiju - Psihoterapijski Centar za Rod i Seksualnost
• Internacionalni Institut za Psihoterapiju
• Institut za Grupnu Psihoterapiju

Specijalističke treninge za rad sa Disocijativnim poremećajima i fenomenima, kao i u oblasti Psihotraumatologije obavlja u Hjustonu pri čuvenom Jungovom Institutu (The Jung Center).
Član je Izvršnog Komiteta NPAP Memebers in Training Organization Executive Committee (MITO EC), kao i punopravni član Komiteteta za Kliničko Iskustvo i Superviziju pri Trening Institutu Nacionalne Psihološke Asocijacije za Psihoanalizu. Takođe je punopravni član Komiteta za Standarde i Etička pitanja. Član je Nacionalne Asocijacije za Unapređenje Psihoanalize (NAAP, New York City) kao i član-Kandidat Internacionalne Psihoanalitičke Asocijacije (IPA).

Dr. Bogdanović je specijalizovan u oblasti Psihotraumatologije - Senzorimotorni i Psihoanalitički Pristup u radu sa traumama. Kao član organizacije Lekari za Ljudska Prava Dr. Bogdanović je treniran pri Yale Univerzitetu, New Haven, za Evaluaciju i psihoterapijski rad sa azilantima. Angažovan je u Klinici za Azilante IPTAR NYC i inicijator je projekta Centra za Psihološku Podršku Azilantima pri Nacionalnoj Psihološkoj Asocijaciji za Psihoanalizu - Theodor Reik Klinički Centar za Psihoterapiju.

Dr. Bogdanović živi i radi u New York-u. U naprednom (Doctorate) treningu je u Psihoanalizi (IPA, APA) sa akcentom na savremenoj Klajnijanskoj i Bionovoj analitičkoj orijentaciji, na prestižnim američkim Psihoanalitičkim Trening Institutima.

 

   

 

 • Doktor Medicine, MSc 
 • Psihoanalitičar u naprednom nivou Treninga - Institute for Psychoanalytic Training and Research (IPTAR), New York & National Psychological Association for Psychoanalysis (NPAP), New York
 • Psihoanalitički Psihoterapeut
 •  Trener i Klinički Supervizor 
 • Telesni Psihoterapeut -  Evropska Asocijacija za Psihoterapiju (EAP) i Evropska Asocijacija za Telesnu Psihoterapiju (EABP)
 • Psihosomatska Integracija - Metode Telesne i Emocionalne Svesnosti
 • Radix Psihoterapeut
 • Psihotraumatologija i Integrativni Psihoterapijski Pristup - Bodynamics, Sensorimotor Approach, Hakomi Method i Psihoanalitički pristup
 • Grupni Psihoterapeut - American Group Psychotherapy Association
 • Grupni Analitičar - Društvo Grupnih Analitičara Beograd (DGAB)
 • Psihoanalitički Organizacioni Konsultant 
 • EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing I - EMDR Institute USA

 

 • Kontinuirana specijalistička usavršavanja u oblastima:

 • Trening i Klinička Supervizija
 • Granična (borderline) organizacija i psihodinamika
 • Spektar psihosomatskih poremećaja
 • Spektar autističnih fenomena kod neurotičnih pacijenata
 • Depresivni, anksiozni i fobični poremećaji
 • Psihoseksualni razvoj i problemi samoprihvatanja polnog i seksualnog identiteta - prirodne datosti LGBTQ
 • Psihoonkologija - psihoterapija u malignoj bolesti
 • Savremeni Klajnijanski i Bionov pristup u razumevanju Primitivnih Mentalnih Stanja
 • Neuropsihoanaliza

 

 • Polja posebnog interesovanja i kontinuiranog usavršavanja:

 • Socio-Analiza i Institucionalna Psihodinamika
 • Psihotraumatologija
 • Razumevanje i analiza Primitivnih Mentalnih Stanja
 • Klinička Supervizija u oblasti psihoanalitičkog pristupa, kao i Integrativne Telesne Psihoterapije
 • Analiza i kliničke implikacije kontratransfernih sadržaja i fenomena
 • Psihoterapijski rad sa LGBTQ populacijom

 

 • Profesionalne Asocijacije i članstva 

 

 • Savez Društava Psihoterapeuta Srbije (SDPTS) - Licenca br. 317
 • Udruženje Telesnih Psihoterapeuta Srbije (UTPS) 
 • Društvo Grupnih Analitičara Beograd (DGAB)
 • Group Analytic Society International (GASI)
 • Srpsko Lekarsko Društvo (SLD)
 • Sekcija za Psihoterapiju Srpskog Lekarskog Društva
 • Evropska Asocijacija za Psihoterapiju (EAP)
 • Evropska Asocijacija za Telesnu Psihoterapiju (EABP)
 • Član Peer Review Board-a EABP - Internacionalni Časopis Telesne Psihoterapije "The Art and Science of Somatic Praxis" - EABP & USABP
 • Američka Asocijacija Telesne Psihoterapije (USABP) - Klinički član
 • Members in Training Organization of the National Psychological Association for Psychoanalysis (NPAP)
 • The Neuropsychoanalytic Clinical Study Center of NPAP
 • International Psychoanalytic Association (IPA) - Candidate Member
 • Physicians for Human Rights (PHR)

 

 • Radovi i objavljeni članci

 •  

  Bogdanovic, S. (2011). Some Theoretical Perspectives on Arrogance and Shame, Association of Body Psychotherapists of the Republic of Serbia, Belgrade - Training Material

 • Training Material - Psychoanalytic Perspectives on Arrogance and Shame - 'Structural Theory' Overview, Integration and Clinical Implications, 2008
 • Bogdanovic, S., Rogosic, J. (2011). Effectiveness of Application of Body Psychotherapy in work with Somatic Ego Functions; Association of Body Psychotherapists of the Republic of Serbia, Belgrade
 • Bogdanovic, S. (2010). Introduction to Psychotraumatology – Body Psychotherapy Perspective, Association of Body Psychotherapists of the Republic of Serbia, Belgrade - Training Material
 • Training Material - Introduction to Contemporary Psychotraumatology - A Somatic Perspective, 2010
 • Bogdanovic, S. (2010). Neurophysiology Research in Body Psychotherapy, Association of Body Psychotherapists of the Republic of Serbia, Belgrade
 • Training Material - Neurophysiology Research in Body Psychotherapy from the Contemporary Neuroscientific Perspective, 2010
 • Bogdanovic, S. (2010). Contemporary Neurophysiology Research in Body Psychotherapy. In "TePsynthesis“ (pp., 66 – 70). Association of Body Psychotherapic of Serbia, Belgrade, 2010 
 • Bogdanovic, S. (2010). Therapeutic Approach in Trauma Work– Introduction to Psychotraumatology. In „TePsynthesis“ (pp., 85- 89). Association of Body Psychotherapists of the Republic of Serbia, Belgrade, 2010
 • Bogdanovic, S. (2015). Orbiting the Giants: A Modest Plea for Linking and Creativity Across Generations. In Group Analytic Contexts, Issue No. 69: 59-71, September 2015

 • Autorski Projekti - Specijalistički Trening i Klinička Supervizija

 

 • Psihosomatska Integracija i Analiza - Integrativni Psihoterapijski Pristup 

 • Dream-telling Body: Somatic Experience and the Matrix of Unconscious - Experiential Workshop Series 

 • Kontratransferna Analiza - ongoing grupe za licencirane profesionalce u oblasti Psihoterapije 

 • SomatoDynamics© - Klinička Supervizija u oblasti Telesnih Psihoterapija - psihodinamski pristup

 • CoreDynamics© - Klinička Supervizija  u oblasti Telesnih Psihoterapija - klasičan pristup

Psihoterapija Online

Psihoanalitička Psihoterapija Online

Klinička Supervizija Online

Klinička Supervizija Online