Psihoanalitička Psihoterapija OnlineIntenzivna Psihoanalitička Psihoterapija Online

 

Intenzivna Psihoanaitička Psihoterapija se odvija u dinamici od 2 puta nedeljno, a u zavisnosti od terapijskih indikacija,  potreba i naravno mogućnosti klijenta/pacijenta; ali prevashodno terapijskog dogovora.

I pored pojave mnogih vidova psihoterapijskih modaliteta, a naročito poslednjih godina, Psihoanalitička Psihoterapija (Psihodinamska Psihoterapija) predstavlja i dalje jedan od najuspešnijih i najčešće primenjivanih psihoterapijskih modaliteta lečenja. Izvorno razvijena iz Psihoanalize, Psihoanalitička Psihoterapija je posle Psihoanalize najefikasniji dubinsko-psihološki metod lečenja koji karakteriše i mogućnost rekonstrukcije ličnosti, odnosno uspostavljanje trajnih psiholoških promena. Dijapazon u lečenju Psihoanalitičkom Psihoterapijom je širok, i poštuju se indikacije za primenu ovog psihoterapijskog modaliteta.

Za razliku od izvorne Psihoanalize, u kojoj je pacijent 'na kauču' (u ležećem položaju i slobodno asocira u dinamici od 3 do 5 puta nedeljno) u Psihoanalitičkoj Psihoterapiji pacijent i teraput sede jedan naspram drugog, što predstavlja značajnu razliku u terapijskoj tehnici pri čemu je uobičajena dinamika od 2 terapijske seanse nedeljno. Uspostavlja se poseban odnos između pacijenta i terapeuta i razvija se tzv. 'terapijska/analtička situacija' koja se prvenstveno bazira uzajamnom poverenju pacijenta i terapeuta, a definisana je tzv. 'terapijskim setingom' - određeno vreme i trajanje terapijskih seansi, poštovanje granica i preporuka.

Obzirom na rekonstruktivni potencijal Psihoanalitičke Psihoterapije, ciljevi lečenja su usmereni na:

 • smanjenje ili otklanjanje simptoma zbog kojih se pacijent najčešće i odlučuje na psihoterapijski tretman,
 • primarno eksploracija (istraživanje) i eliminisanje uzroka simptoma sa posledičnim razvijanjem samo-analitičkih potencijala pacijenta i rekonstrukcijom ličnosti

Pored analize onoga što pacijent saopštava u toku seanse, poseban akcenat se stavlja na analizu snova ali i terapijskog odnosa koji se kontinuirano razvija  između pacijenta i terapeuta - analiza Analitičkog Polja. Brojne su tehničke varijacije i teorijske perspektive koje se koriste u Psihoanalitičkoj Psihoterapiji. U okviru Virtuelnog Kabineta za Psihoterapiju i Kliničku Superviziju Online Dr. Bogdanović Psihoanalitička Psihoterapija Online se bazira na modifikovanoj kliničkoj implikaciji Klajnijanske i Bionove psihoanalitičke tradicije/tehnike, kao najdubljih pristupa psihoanalitičkom tretmanu.

Adekvatna motivacija pacijenta, spremnost da se preuzme odgovornost za svoje probleme i želja za psihološkom promenom značajno doprinose uspešnom ishodu Psihoanalitičke Psihoterapije.

Primena Psihoanalitičke Psihoterapije

Dečiji i adolescentni uzrast:

 • Nesnalažanje u savladavanju razvojnih zadataka
 • Različiti vidovi poremećaja ponašanja i raspoloženja
 • Zastoja u korišćenju intelektualnih i kreativnih potencijala (škola, fakultet)
 • Različite forme anksioznosti - povučenost iz socijalnog života, stidljivost, strah od bliskosti i  intimnosti, strah od autoriteta, itd.

Odraslo doba:

 • Problemi životnih kriza sa pratećim simtomima, uzrokovani partnerskom problematikom, roditeljskim nesnalaženjem u suočavanju sa dečijom i adolescentnom problematikom; emotivni gubici nakon razilaženja, razvoda, sučavanja sa somatskim bolestima ili smrti važnih i dragih osoba (tugovanje)
 • Problemi nesnalaženja u međuljudskim i kompleksnim međugeneracijskim odnosima
 • Problemi straha i neraspoloženja izazvani  poslovnim problemima ili neuspesima, promenom ili gubitkom posla, i dr.;
 • Psihosomatska problematika - sklonost ka psihosomatskim reakcijama i psihosomatski poremećaji
 • Anksioznost, fobični poremećaji, opsesivno-kompulsivni poremećaj;
 • Poremećaj ličnosti

Rano starije doba

Psihoanalitička Psihoterapija se primenjuje i u radu sa psihotičnim poremećajima.

OGRANIČENJA

Psihoanalitičkom Psihoterapijom se ne mogu tretirati:

 • Ometenost u razvoju (intelektualni deficit)
 • Bolesti zavisnosti
 • Teški psihotični poremećaji