Psihoterapija Online

≡ SAVREMENI PSIHOTERAPIJSKI TRENDOVI ≡


TELEMENTALNO ZDRAVLJE 


Telementalno Zdravlje
(Telemental Health) i Psihoterapija Online su koncepti koji se u savremenom pristupu Psihijatriji i Psihoterapiji sve češće koriste, i deo su polja tzv. Telemedicine (Telemedicine). Telementalno zdravlje se razume i kao subspecijalnost Telemedicine u okviru koje se obavlja psihijatrijsko i psihoterapijsko lečenje upotrebom internet tehnogija. Još jedan koncept koji je u upotrebi u polju Telementalnog Zdravlja, i odnosi se na psihoterapijski ili savetodavni rad online, jeste Web Based Therapy (WBT). Jedna od definicija Telemedicine, koja bliže objašnjava i Telementalni koncept jeste da Telemedicina upotrebljava komunikacione mreže za obavljanje usluga u polju mentalnog zdravlja ali i medicinsku edukaciju između dve udaljene geografske lokacije. Ovo omogućava prevazilaženje izazova poput nejednake distribucije i/ili nerazvijenosti infrastrukturalnih i ljudskih resursa.

Psihoterapija Online

Telementalno Zdravlje, u konkretnom slučaju Psihoterapija Online, se kao subspecijalnost Telemedicine oslanja na upotrebu intenet video-konferencijskih software-a najčešće, od kojih je u našoj zemlji najzastupljeniji Skype. Ovo i iz razloga jer je upotreba Skype-a besplatna.  Međutim, upotreba interneta nosi sa sobom i određene rizike od kojih se opravdano najčešće diskutuju bezbednost informacije, diskrecija i etička pitanja upotrebe internet tehnologija u pružanju psihoterapijskog tretmana. Ova pitanja postaju izvanredno značajna pogotovo u situaciji kada se internet tehnologije koriste za tzv. 'chat/email therapy' odnosno terapiju 'čatom' i/ili putem elektronske pošte (email-ovi). Kada je reč o ovim oblicima 'terapije' i savetovanja oni spadaju u grupu visoko rizičnih ponašanja na internetu obzirom da se informacija ne može zaštiti, pogotovo ne u svom elektronskom zapisu. U razvijenim zemljama sveta se ulažu ogromni napori kako bi se zaštitila informacija i privatnost, a upotreba interneta u svrhe Telementalnog Zdravlja se polako ali sigurno smešta u pravne okvire, dok se istovremeno razvijaju specijalizovani kompjuterski programi - platforme - za upoptrebu u polju Telemedicine i Telementalnog Zdravlja.

U Sjedinjenim Američkim Državama HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) predstavlja zakonodavno 'telo' koje reguliše i obezbeđuje privatnost podataka kao i sigurnosne odredbe kojima se omogućava privatnost i bezbednost medicinskih informacija. HIPAA takođe obezbeđuje standardizaciju i smernice u polju Telemedicine, odnosno Telementalnog Zdravlja, čime se štite i klijent/pacijent i terapeut.

Dugogodišnja praksa Virtuelnog Kabineta za Psihoterapiju i Kliničku Superviziju Dr. Bogdanović, uzimajući u obzir najsavremenije trendove i preporuke u polju Telemedicine i Telementalnog Zdravlja, isključivo se bazira na video-konferencijskom načinu komunikacije (najčešće upotrebom Skype-a u psihoterapijskom online radu sa građanima Republike Srbije). Psihoterapijski tretman ima svoje specifičnosti i prioritet je sačuvati i odgovarajuće uslove rada kako bi se obezbedilo što optimalnije kliničko odnosno terapijsko iskustvo. Iz ovih razloga, ali i u skladu sa stručnim preporukama psihoterapijskog modaliteta izbora - psihoanalitičke psihoterapije - psihoterapijski tretman ne podrazumeva aktivno dopisivanje putem emil-ova ili tzv. 'čatovanje' sa pacijentima. Sva dinamika terapijskog odnosa se istražuje i razume u neposrednoj audio-vizuelnoj komunikaciji. Ovim se postiže sa jedne strane očuvanje funkcionalnih granica u terapiji i tradicionalnih vrednosti, ali i objektivnost, anonimnost i diskrecija koje su od suštinski važnog značaja u psihoterapijskom procesu. Email-ovi se koriste prevashodno u svrhu dogovaranja terapijskih termina i potvrde mesečnih uplata.

 


 

 

Skype Psihoterapija