Psihoterapija Online


Virtuelni Kabinet za Psihoterapiju i Kliničku Superviziju Dr. Bogdanović godinama se uspešno bavi Psihoterapijom Online. Virtuelni Kabinet sarađuje sa građanima Srbije i regiona (Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Crna Gora, Makedonija) ali i srpskom dijasporom u novije vreme širom Evrope i sveta (Mađarska, Nemačka, Austrija, Francuska, Švajcarska, Norveška, Danska, Engleska, Autralija, Novi Zeland, Sjedinjene Američke Države). Dr. Bogdanović poslednjih godina živi i radi u SAD, New York-u i na specijalističkim je usavršavanjima iz oblati Psihoterapija i Kliničke Supervizije. Dobar deo pacijenata koji su bili u psihoterapiji u okviru  nekadašnjeg Centra za Razvoj Ljudskih Potencijala i Kabineta za Psihoterapiju i Grupnu Analizu u Beogradu odlučili su se da nastave svoju psihoterapiju putem Skype-a. Prednost savremenih internet tehnologija je od ogromne važnosti obzirom da se u prošlosti psihoterapija morala nužno prekidati u ovakvim situacijama, a pacijentima bi bivali preporučeni drugi Psihoterapeuti kao jedinoj opciji za nastavak njihovog psihoterapijskog lečenja. Danas, pored preporuke novog Psihoterapeuta, psihoterapijski tretman pacijenata se takođe može kontinuirano nastaviti putem interneta - najčešće je u pitanju tzv. Psihoterapija putem Skype-a.

 

Dr. Bogdanović Skype Psihoterapija

Višegodišnja praksa Virtuelnog Kabineta za Psihoterapiju i Kliničku Superviziju Online Dr. Bogdanović bazirana je na integraciji najsavremenijih trendova i preporuka u Web Based Therapy polju i korišćenja savremenih internet tehnologija u obavljanju psihoterapijskog tretmana.

Uvodna seansa je besplatna i traje 50 minuta. Tom prilikom se razgovara o razlozima zbog kojih se klijent/pacijent javlja, indikacijama za terapiju, i eventualno dogovara nastavak saradnje - dinamiku terapijskih seansi, vreme, cenu i ostale neophodne tehničke pojedinosti.

OSNOVNE PREPORUKE

 • Kako biste bolje planirali eventualni početak psihoterapije preporuka je da se terapijske seanse odvijaju istim danom u nedelji i u isto vreme, a u trajanju od 50 minuta. Zbog specifičnosti Skype pristupa i vremenske razlike princip je da se ukupan broj terapijskih seansi u jednom mesecu uplaćuju unapred i to najćešće početkom meseca za dati mesec (najčešće 4 do 8 terapijskih seansi mesečno, a u zavisnosti od dogovorene dinamike).
 • Skype psihoterapija se odvija upotrebom audio-vizuelne komunikacije (web kamera i mikrofon), i u toku seanse je neophodno da budete u prostoru koji omogućava potpunu privatnost i udobnost. U toku seansi je poželjno da se ne konzimiraju duvan, hrana ili pića kako bi terapijski fokus bio prevashodno na neometanoj i slobodnoj komunikaciji.
 • Terapijske seanse se odvijaju poštovanjem principa potpune diskrecije i maksimalno se štiti privatnost klijenta, kao i sadržaj terapijskih seansi, pa je savet da se email komunikacija koristi za dogovaranja oko termina i tehničkih detalja prevashodno (ovo i iz razloga jer prosto ne možemo garantovati sigurnost email komunikacije u današnje vreme).

CENA PSIHOTERAPIJSKE SEANSE

 • Dugogodišnji princip Virtuelnog Kabineta za Psihoterapiju i Kliničku Superviziju Online Dr. Bogdanović je poštovanje ekonomskog standarda i realnih finansijskih mogućnosti klijenata/pacijenata. U radu sa građanima Republike Srbije prevashodno, ali i regiona, cena se dogovara i usklađuje sa realnim finansijskim mogućnostima klijenata/pacijenata. Prioritet se daje dogovoru obzirom da je psihoterapijski tretman vrlo kompleksno i relativno dugotrajno iskustvo, pa se i cena psihoterapijskog tretmana periodično usklađuje sa finansijskim mogućnostima klijenata/pacijenata. U obzir se svakako uzima i učestalost psihoterapijskih seansi (dve ili više nedeljno).


Web Based Therapy

 

Savremene internet tehnologije i Web Based Therapy (WBT)  pristup u psihoterapijskom i savetodavnom radu omogućavaju ne samo prevazilaženje vremensko-prostorne distance već i u realnom vremenu audio-vizuelnu komunikaciju između klijenta/pacijenta i terapeuta. Web Based Therapy predstavlja savremeni trend u pružanju psihoterapijskih i savetodavnih usluga u slučajevima kada je prostorna i/ili vremenska razlika između terapeuta i klijenta/pacijenta značajna. Najčešće se koristi psihoterapija putem Skype-a tj. Skype Psihoterapija. Međutim, WBT ima svoju prednost i u terapijskom radu sa osobama koje iz različitih - opravdanih - razloga nisu u mogućnosti da napuštaju svoje svakodnevno ili sigurno okruženje (određeni psihološko-emocionalni problemi, invaliditet). U ovim slučajevima je primena WBT uglavnom opravdana. Međutim, za WBT pristup u psihoterapijskom radu je neophodna i adekvatna procena stručnjaka kako bi se obezbedio optimalan kvalitet psihoterapijskog lečenja.

IZBOR PSIHOTERAPIJSKOG PRAVCA I PSIHOTERAPEUTA

Dr. Bogdanovic On-lineDanas je na žalost sve više primera neadekvatnog pružanja psihoterapijskog tretmana ne samo usled nedovoljne stručnosti i kliničkog iskustva terapeuta i/ili edukanata različitih psihoterapijskih pravaca, već i kao posledica neadekvatne procene, a posebno kada je reč o pružanju psihoterapijskog tretmana korišćenjem internet tehnologija. Sa druge strane, neophodno je barem osnovno poznavanje psihoterapijskih pravaca kao i njihovih lečećih potencijala pre nego se donese izvanredno značajna odluka o započinjanju psihoterapije. Ovo poslednje se najčešće zapostavlja i neretko se dešava da u kliničkoj praksi srećemo klijente i pacijente koji su iz neznanja ili nedovoljne informisanosti svoje dragoceno vreme i novac utrošili na neadekvatan psihoterapijski tretman i/ili pristup; kada najčešće nije došlo do željene psihološke promene, ili se psihološko stanje čak dodatno zakomplikovalo.

Neophodno je znati da je Republika Srbija jedna od zemalja u kojoj  profesija Psihoterapeuta i dalje nije pravno definisana niti regulisana. Ovaj ozbiljan propust ima dalekosežne posledice ne samo po profesiju Psihoterapije već se svakako odražava i na građane Republike Srbije. Iz ovih razloga je neophodno da se građani Republike Srbije adekvatno informišu o načinu izbora psihoterapijskog pravca i sertifikovanih Psihoterapeuta, i to prvenstveno uvidom u registar Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije (SDPTS), a potom i uvidom u registar evropski sertifikovanih Psihoteraputa pri Evropskoj Asocijaciji za Psihoterapiju (EAP) - ove informacije su javno dostupne. Na ovim website-ovima dostupne su Vam osnovne informacije o psihoterapijskom pravcu u kojem je Psihoterapeut adekvatno treniran kao i o Nacionalnom / Evropskom sertifikacionom statusu.PsihoanalizaSUPERIORNOST SAVREMENOG PSIHOANALITIČKOG PRISTUPA

Važno je znati da postoje različiti psihoterapijski pravci sa različitom terapijskom efikasnošću. Nije svejedno za koji psihoterapijski pravac (modalitet) se odlučujete. Superiornost psihoanalitičkog modaliteta kao tradicionalno najstarijeg i najkompleksnijeg modaliteta, koji se kontinuirano razvija više od jednog veka, iz kojeg su se vremenom razvijali manje ili više uspešni terapijski pravci, potvrđena je kako u višedecenijskoj praksi tako i najnovijim studijama. Psihoanalitički pravac poseduje objektivno najpotpuniju teoriju psihološkog razvoja i razumevanja patopsihologije ličnosti, i na psihoanalitičke teorije se danas oslanja mnogo drugih terapijskih pravaca. Osim toga, psihonalitički pravac je jedini koji omogućava dubinsko razumevanje psihodinamike i rekonstrukciju ličnosti. Drugi terapijski pravci ne poseduju ovaj kvalitet već su pre usmereni na simptom ali ne i razrešavanje uzroka psihološkog ili psihosomatskog simptoma. Ovo najčešće u praksi znači da se donekle postiže gubitak simptoma zbog kojeg se pacijent najčešće javlja na terapiju ali bez dubinskog razrešenja uzroka simptoma što na žalost dovodi do ponovnog vraćanja simptoma, a neretko i pogoršanja tokom vremena. Zbog toga ne čudi eksplozija terapijskih pravaca danas koji nude tzv. 'brzo i efikasno' rešavanje psihološklih problema, u kratkom vremenskom periodu. Međutim, u kliničkoj praksi se sve češće srećemo sa pacijentima koji se obraćaju ponovo za pomoć nakon neuspešnog tretmana u pomenutim terapijskim pravcima. Ovo na žalost ne iznenađuje kada se u obzir uzme činjenica da se simptom najšeće vraća ili pogoršava kada se ne razreše uzroci simptoma, najčešće duboko smešteni u nesvesnom delu ličnosti. Svakako da postoje kategorije pacijenata kojima površniji pristup kroz kratkotrajne terapije i savetovanja više odgovaraju od tradicionalnog dubinsko-rekonstruktivnog pristupa. Kompleksna psihoanalitička dijagnostika i neophodna procena omogućavaju adekvatnu selekciju pacijenata koji se svakodnevno interesuju za Psihoanalizu i Psihoanalitičku Psihoterapiju. Ovo praktično znači da je dijagnostička procena podobnosti za psihoanalitički tretman izuzetno značajan faktor u pažljivoj selekciji pacijenata, i kada se zaključi da za pacijenta psihoanalitički pristup nije adekvatan pacijentu se daje preporuka za adekvatniji terapijski modalitet ili se upućuje na psihološko testiranje.

Neretko se u praksi srećemo sa pacijentima za koje se zaključi da psihoanalitički tretman ne bi bio tretman izbora. U takvim situacijama pacijentu se preporučuje psihološko testiranje koje obavljaju Diplomirani Psiholog ili Specijalista Kliničke Psihologije. Svrha ovog testiranja, pored detaljne Psihodijagnostike, je da se pacijentu preporuči i adekvatan psihoterapijski pravac i obezbedi savet za dalje lečenje.

Savremeni psihoanalitički pristup danas, slobodno se može reći, dominira u psihoterapijskom polju. Sve je više Psihoterapeuta koji se interesuju za psihoanalitički trening radi daljeg usavršavanja, a naročito kada je reč o psihoterapiji tzv. 'teških pacijenata' sa kojima je nemoguće uspešno raditi bez razumevanja i adekvatne kliničke primene psihoanalitičkih teorija i tehnika. U razvijenim zemljama sveta, među kojima su svakako i Sjedinjene Američke Države, psihoanalitički trening je postao trening izbora za rad sa kliničkom populacijom pacijenata, koji podrazumeva i neophodnu saradnju sa poljem Psihijatrije. Specijalistička usavršavanja u oblasti psihoanalitičkog pristupa podrazumevaju pored savremene Psihoanalize i: Psihoanalitičku Psihoterapiju, Psihodinamski Orijentisanu Psihoterapiju, Kratkotrajnu Psihodinamsku Terapiju, Transferom Fokusiranu Terapiju; ali i pravce unutar Psihoanalitičkog polja od kojih ćemo navesti neke:

 • Savremena Klajnijanska Teorija
 • Bionov Psihoanalitički Pristup
 • Teorija Objektnih Odnosa
 • Teorija Nagona i Klasična Psihoanaliza
 • Self Psihologija
 • Teorija Intersubjektiviteta
 • Teorija Psihoanalitičkog Polja
Skype th
Dr. SB